Reklamační řád

Love Lili s.r.o., IČ: 072 09 461,
se sídlem Holušická 2253/1, 148 00 Praha 4 - Chodov
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 296692

(dále jen „Společnost“)

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Společnost tímto v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) spolu s údaji, kde lze reklamaci uplatnit.

 

II. Rozsah práv z vadného plnění

1. Společnost odpovídá zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Společnost odpovídá Zákazníkovi za to, že v době převzetí zboží Zákazníkem:

i.) má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Společnost nebo výrobce popsali nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Společností nebo výrobcem,

ii.) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Společnost uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle využívá,

iii.) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

iv.) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží zákazníkem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3. Zákazníkovi nenáleží právo z vadného plnění v případě, kdy zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu zboží sám způsobil.

 

III. Lhůta k uplatnění práva z vadného plnění

1. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne v době 2 měsíců od převzetí zboží.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se však nepoužije v případě zboží prodávaného za sníženou cenu na vadu, pro kterou byla snížena cena zboží sjednána, a dále na opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

 

IV. Práva z vadného plnění

1. Má-li zboží vadu a lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. 

2. Má-li zboží vady, může spotřebitel požadovat rovněž dodání nového zboží bez vad, jestliže to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, tj. zejména jestliže je vada neodstranitelná. Jestliže se vada týká jen součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; jestliže to není možné, může spotřebitel od smlouvy odstoupit.

3. Právo na dodání nové věci nebo na výměnu součásti věci má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, jestliže nemůže spotřebitel věc řádně užívat pro opakovaný výskyt po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. 

4. V případě, že spotřebitel neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti či na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu má spotřebitel i v případě, že mu Společnost nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, a dále i v případě, že Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

5. Má-li věc vadu, z níž je Společnost zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za sníženou cenu či o věc použitou, má spotřebitel namísto práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

V. Uplatnění reklamace

1. Společnost přijímá reklamace na adrese Love Lili s.r.o., V Kotcích 1023/12, 110 00 Praha 1 (vchod z ulice Rytířská 11, Praha 1).

2. Pro účely rozhodnutí o reklamaci zboží je nutné, aby bylo reklamované zboží Společnosti předáno k posouzení.

3. Spotřebitel je povinen Společnosti prokázat, že zboží zakoupil u Společnosti.

4. Společnost vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy bylo ze strany spotřebitele právo z vadného plnění uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

 

VI. Vyřízení reklamace

1. Společnost nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech pak ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady zboží. 

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, jestliže se Společnost se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.

3. Společnost vydá spotřebiteli písemné potvrzení o datu uplatnění reklamace ze strany spotřebitele, o obsahu reklamace a o způsobu vyřízení reklamace zvoleném spotřebitelem. Společnost dále vydá spotřebiteli písemné potvrzení o datu vyřízení reklamace a o způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné potvrzení o zamítnutí reklamace s odůvodněním zamítnutí reklamace.

4. V případě uznané reklamace má spotřebitel právo na proplacení poštovného za dopravu reklamovaného zboží Společnosti.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.10.2020

Vytvořit účet

STELLA SILK SCARF NERO

Přihlásit se

STELLA SILK SCARF ROSSO