Obchodní podmínky

Love Lili s.r.o., IČ: 072 09 461,
se sídlem Holušická 2253/1, 148 00 Praha 4 - Chodov
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 296692

(dále jen „Společnost“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lovelili.cz

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Společnosti upravují v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Společností jakožto prodávajícím a zákazníkem jakožto kupujícím (dále jen „Zákazník“, Společnost a Zákazník dále jen „Smluvní strany“) prostřednictvím internetového obchodu Společnosti, který je Společností provozován na internetové adresewww.lovelili.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Tyto VOP dále upravují práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě využívání webové stránky Společnosti umístěné na adrese www.lovelili.cz  (dále jen „webová stránka“). 

3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

4. Zákazník zaškrtnutím příslušného pole ve Smlouvě potvrzuje, že se se zněním VOP seznámil a že s nimi souhlasí. 

5. Ustanovení obsažená ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

 

II. Registrace a uživatelský účet

1. Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní, z nějž může Zákazník provádět objednávku zboží (dále jen „uživatelský účet Zákazníka“). 

2. Registrace Zákazníka a zřízení uživatelského účtu Zákazníka není podmínkou pro objednávku zboží z webové stránky, pročež může Zákazník provádět objednávku zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

3. V rámci registrace na webové stránce a při objednávce zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Zákazník je povinen rovněž aktualizovat údaje uvedené v uživatelském účtu Zákazníka v návaznosti na jakoukoliv změnu těchto údajů. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu Zákazníka a dále údaje uvedené při objednávce zboží jsou Společností považovány za správné a Společnost není povinna je jakkoliv ověřovat. 

4. Uživatelský účet Zákazníka je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailovou adresou) a heslem. Zákazník bere na vědomí, že Společnost nenese odpovědnost za porušení povinnosti Zákazníka zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů Zákazníka k uživatelskému účtu Zákazníka. 

5. Společnost je oprávněna zrušit uživatelský účet Zákazníka zejména, nikoliv však výlučně, v případech, kdy není uživatelský účet Zákazníka využíván po dobu delší než 12 měsíců, nebo v případě, kdy dojde ze strany Zákazníka k porušení povinností ze Smlouvy či z VOP.

6. Uživatelský účet Zákazníka nemusí být zejména z důvodu údržby hardwarového a softwarového vybavení Společnosti nebo z důvodu údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích stran dostupný nepřetržitě, což bere Zákazník na vědomí.

 

III. Uzavření Smlouvy

1. Na webovém rozhraní obchodu je obsažen seznam zboží nabízený Společností k prodeji včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Cena zboží je uvedena v českých korunách (Kč) včetně daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků. Cena zboží nezahrnuje náklady na balení a dodání zboží. 

2. Seznam zboží nabízený Společností k prodeji zveřejněný na webovém rozhraní obchodu a ceny tohoto zboží jsou platné po dobu, po kterou jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. 

3. Prezentace zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a Společnost není povinna uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. 

4. Ve webovém rozhraní obchodu jsou uvedeny rovněž informace ohledně nákladů spojených s balením a dodáním zboží do zemí Evropské unie. 

5. Pro objednávku zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

i.) informace o objednávaném zboží, které Zákazník „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,

ii.) fakturační údaje Zákazníka,

iii.) informace o požadovaném doručení objednávaného zboží,

iv.) informace o způsobu úhrady kupní ceny objednávaného zboží,

v.) informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen „Objednávka“). 

6. Před odesláním Objednávky Společnosti je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat, případně změnit či opravit údaje vložené do Objednávky. Zákazník odešle Objednávku Společnosti kliknutím na tlačítko „DOKONČIT“. Údaje uvedené v Objednávce jsou ze strany Společnosti považovány za správné.

7. Společnost bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi obdržení Objednávky, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce či v uživatelském účtu Zákazníka. Společnost je oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny zboží, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky, a to písemně na e-mailovou adresu Společnosti info@lovelili.eu 

8. Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem vzniká okamžikem doručení přijetí Objednávky (akceptací) ze strany Společnosti Zákazníkovi, které je Zákazníkovi zasláno elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce či v uživatelském účtu Zákazníka.

9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Zákazník sám. 

10. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží, to však neplatí v případě, že k okamžiku převzetí zboží nebyla ze strany Zákazníka uhrazena cena za zboží včetně případných nákladů na dodání zboží v plné výši. V takovém případě nabývá Zákazník vlastnictví ke zboží až v okamžiku zaplacení ceny za zboží včetně případných nákladů na dodání zboží v plné výši.

 

IV. Cena zboží a platební podmínky

1. Cena zboží je uvedena v českých korunách (Kč) včetně daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků. Cena zboží nezahrnuje náklady na balení a dodání zboží. 

2. Cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu je platná po dobu, po kterou je zobrazena ve webovém rozhraní obchodu.

3. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může Zákazník uhradit Společnosti následovně:

i.) bezhotovostně převodem na účet Společnosti č. 5322449399/0800 při platbě v CZK nebo č. 2017907273/0800 při platbě v EUR vedených u ČESKÉ SPOŘITELNY

ii.) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému třetí osoby,

iii.) bezhotovostně v některé ze Společností nabízených kryptoměn (např. Bitcoin),

iv.) v hotovosti nebo platební kartou v kamenné prodejně Společnosti v případě osobního odběru objednaného zboží. 

4. Zákazník je povinen uhradit Společnosti cenu zboží a dále náklady spojené s balením zboží a dodáním zboží ve smluvené výši. 

5. V případě platby bezhotovostně některým ze způsobů uvedených v odstavci 3 bodech i.) až iii.) tohoto článku je cena zboží včetně nákladů spojených s balením zboží a dodáním zboží splatná nejpozději do 48 hodin od okamžiku uzavření Smlouvy a závazek Zákazníka uhradit cenu zboží včetně nákladů spojených s balením zboží a dodáním zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti. V případě platby dle odstavce 3 bodu iv.) tohoto článku je cena zboží včetně nákladů spojených s balením zboží a dodáním zboží splatná nejpozději při převzetí zboží. 

6. V případě platby bezhotovostně některým ze způsobů uvedených v odstavci 3 bodech i.) až iii.) tohoto článku je Zákazník povinen při platbě uvést variabilní symbol platby.

7. Jestliže je obecně závaznými předpisy stanoveno nebo je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví Společnost ve vztahu k platbám prováděným na základě Smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Společnost není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Společnost Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží včetně nákladů spojených s balením zboží a dodáním zboží a zašle ji Zákazníkovi v elektronické podobě na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce nebo v uživatelském účtu Zákazníka. 

8. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění je Společnost povinna vystavit Zákazníkovi účtenku a zároveň zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Zákazník souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě. 

 

V. Přeprava, dodání zboží

1. Možnosti a způsoby doručení zboží určuje Společnost, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Pokud je způsob doručení sjednán mezi Společností a Zákazníkem ve Smlouvě dle zvláštního požadavku Zákazníka, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání zboží Zákazník.

2. Pokud je Společnost dle Smlouvy povinna dodat zboží Zákazníkovi na místo určené Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen zboží na jím určeném místě při dodání převzít. V případě, že Zákazník zboží při dodání nepřevezme, je Společnost oprávněna požadovat poplatek za vzniklé náklady na dopravu nebo je Společnost oprávněna v takovém případě od Smlouvy odstoupit.  

3. Pokud je z důvodů na straně Zákazníka nutné doručovat zboží Zákazníkovi opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, nese v takovém případě veškeré náklady spojené s opakovaným doručením zboží, resp. veškeré náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží výhradě Zákazník a je povinen tyto náklady uhradit. 

4. Zákazník je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci. V případě, kdy Zákazník shledá porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí Zákazník zboží od přepravce převzít. Zákazník podpisem dodacího listu stvrzuje, že obal zásilky se zbožím nebyl porušen. 

 

VI. Odstoupení od Smlouvy

1. Zákazník bere na vědomí, že od Smlouvy není možné odstoupit v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy:

i.) o poskytování služeb, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Společnost před uzavřením Smlouvy sdělila Zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy,

ii.) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,

iii.) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Společnosti,

iv.) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu,

v.) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

vi.) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

vii.) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodu jej není možné vrátit,

viii.) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

ix.) o dodávce novin, periodik, časopisů,

x.) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Společnost tato plnění poskytuje v určeném termínu,

xi.) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

xii.) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Společnost před uzavřením Smlouvy sdělila Zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

2. Je-li Zákazník ve smluvním vztahu se Společností v postavení spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, může Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od Smlouvy odstoupit jednostranným prohlášením, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž pokud je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být ze strany Zákazníka odesláno Společnosti nejpozději ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy dle předchozí věty. Zákazník může pro odstoupení od Smlouvy využít „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ poskytovaný Společností, který je k dispozici na webové stránce. Společnost doporučuje odstoupení od Smlouvy zaslat na adresu Love Lili s.r.o., V Kotcích 1023/12, 110 00 Praha 1. 

3. V případě odstoupení Zákazníka od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku se Smlouva od počátku ruší a Zákazník je povinen vrátit zboží Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odeslání odstoupení od Smlouvy Společnosti. Náklady spojené s vrácením zboží Společnosti, a to ve všech případech vrácení zboží, nese v takovém případě Zákazník.

4. V případě odstoupení Zákazníka od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku vrátí Společnost Zákazníkovi peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do 14 dnů od odstoupení Zákazníka od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Společnost od Zákazníka přijala, s výjimkou bezhotovostní platby ceny zboží v kryptoměně dle článku IV. odst. 3 bodu iii.) těchto VOP, kdy v takovém případě může být Zákazníkovi vrácena cena zboží pouze v měně, která je uvedená na daňovém dokladu – faktuře, tj. v českých korunách, a výhradně ve výši uvedené na daňovém dokladu – faktuře. Společnost může peněžní prostředky přijaté od Zákazníka vrátit Zákazníkovi v případě odstoupení Zákazníka od Smlouvy jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud tím nevzniknou Zákazníkovi další náklady. Zákazník má nárok na vrácení nákladů spojených s dodáním zboží Zákazníkovi pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

5. V případě odstoupení Zákazníka od Smlouvy není Společnost povinna vrátit peněžní prostředky přijaté od Zákazníka Zákazníkovi dříve, než Zákazník vrátí zboží Společnosti nebo než Zákazník prokáže, že zboží Společnosti odeslal. 

6. Zákazník je povinen vrátit zboží Společnosti nepoškozené a neopotřebené a, pokud je to možné, v původním obalu. V případě, že bude zboží vrácené Zákazníkem poškozené, opotřebené či částečně spotřebované, odpovídá Zákazník Společnosti za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. 

7. Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, kdy zboží nemá Společnost skladem a zboží, jenž je předmětem Smlouvy, nebylo Společnosti dodáno dodavatelem ani ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě odstoupení Společnosti od Smlouvy dle předchozí věty vrátí Společnost Zákazníkovi cenu zboží včetně případných nákladů na dodání zboží uhrazených Zákazníkem bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem. 

8. Společnost je dále oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že cena zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží nebude ze strany Zákazníka uhrazena v souladu s článkem IV. těchto VOP. 

9. Při nákupu zboží v kamenné prodejně Společnosti nemá Zákazník nárok na odstoupení od Smlouvy. 

 

VII. Odpovědnost za vady

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými platnými předpisy, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Společnost odpovídá Zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Společnost odpovídá Zákazníkovi za to, že v době převzetí zboží Zákazníkem:

i.) má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Společnost nebo výrobce popsali nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Společností nebo výrobcem,

ii.) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Společnost uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle využívá,

iii.) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

iv.) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

v.) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

3. V případě zakoupení vystaveného zboží se sníženou cenou nemá Zákazník nárok na uplatnění reklamace pro vady, pro které byla snížená cena vystaveného zboží mezi Smluvními stranami ujednána. 

4. Ustanovení uvedená v odstavci 2 tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena Smluvními stranami ujednána, a dále na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

5. Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné určitý barevný nebo strukturovaný rozdíl u použitých materiálů na zboží (např. kůže). Zákazník bere na vědomí, že vlastnosti, včetně barevných vlastností, zejména přírodních materiálů (např. kůže) se mohou v průběhu času měnit. 

6. Zákazník uplatňuje svá práva z odpovědnosti za vady u Společnosti na adrese Love Lili s.r.o., V Kotcích 1023/12, 110 00 Praha 1. Pro účely rozhodnutí o reklamaci zboží je nutné, aby bylo reklamované zboží Společnosti předáno k posouzení. Společnost doporučuje reklamace zboží zasílat zaslat na adresu Love Lili s.r.o., V Kotcích 1023/12, 110 00 Praha 1.

7. Další práva a povinnosti Smluvních stran pro případ uplatnění reklamace zboží upravuje „Reklamační řád“, který je dostupný na webové stránce. 

 

VIII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a veškeré další součásti tvořící webové rozhraní obchodu včetně fotografií nabízeného zboží jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje nevykonávat jakoukoliv činnost, jež by mohla Zákazníkovi nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít programové vybavení nebo veškeré další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

2. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu využívat jakékoliv mechanismy, programové vybavení nebo jiné další postupy, jež by mohly negativně ovlivnit provoz webového rozhraní obchodu. Zákazník bere na vědomí, že webové rozhraní obchodu je možné používat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků a který je v souladu s jeho určením.

3. Zákazník je srozuměn s tím, že Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

4. Společnost není odpovědna za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

5. Stížnosti Zákazníku jsou Společností vyřizovány prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailové adrese info@lovelili.eu Informaci o vyřízení stížnosti zašle Společnost na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou ve stížnosti. 

6. Společnost je oprávněna při komunikaci se Zákazníkem požadovat ověření identifikačních údajů Zákazníka. Společnost je též oprávněna neprovést jakýkoliv úkon požadovaný Zákazníkem do doby ověření oprávněnosti provedení pokynu Zákazníka. V případě jejich nedostatečného doložení či pochybností o správné identifikaci Zákazníka je Společnost oprávněna Zákazníkův požadavek neprovést.

7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. 

8. Společnost je k prodeji zboží oprávněna na základě živnostenského oprávnění a její činnost nepodléhá žádnému dalšímu povolování. Kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

9. Ve vymezeném rozsahu vykonává Česká obchodní inspekce mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

10. V případě, že vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou zahrnuje mezinárodní prvek, sjednávají Smluvní strany, že se takový vztah řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných platných právních předpisů.  

 

IX. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a prováděcími předpisy. 

2. Informace o zpracování osobních údajů Zákazníka jsou obsaženy v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na webové stránce. 

3. V případě, kdy si Zákazník vyzvedává zboží osobně v kamenné prodejně Společnosti, jsou osobní údaje Zákazníka zpracovávány rovněž kamerovými systémy v souladu s informací o zpracování osobních údajů kamerovými systémy obsaženou v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů kamerovými systémy“, která je dostupná na webové stránce. 

4. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Vyšlo-li by najevo, že je některé ustanovení těchto VOP neplatné či neúčinné, nebo by se takovým stalo, nastoupí na místo neplatného či neúčinného ustanovení takové ustanovení, které bude svým smyslem co nejvíce odpovídat neplatnému či neúčinnému ustanovení. Neplatností či neúčinností kteréhokoliv ustanovení těchto VOP není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP. 

2. Změny a doplňky těchto VOP nebo Smlouvy vyžadují písemnou formu. 

3. Společnost je oprávněna aktualizovat znění těchto VOP, přičemž nové znění uvedených dokumentů je ode dne jejich účinnosti závazné pro další smluvní vztah založený na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní. 

4. Smlouva je ze strany Společnosti archivována v elektronické podobě a není přístupná. 

5. Zveřejnění VOP: Tyto VOP jsou k dispozici na webové stránce www.lovelili.cz 

6. Kontaktní údaje Společnosti jsou:

Adresa pro doručování:
LOVELILI Rytířská 11, 110 00 Praha 1
e-mail: info@lovelili.eu

7. Tyto VOP jsou účinné dnem 1.10.2020

V Praze dne 1.10.2020 
Love Lili s.r.o.

Vytvořit účet

STELLA SILK SCARF NERO

Přihlásit se

STELLA SILK SCARF ROSSO